Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Rok kněží

15. 7. 2009 19:34

ROK KNĚŽÍ

Tento rok je vyhlášen rokem kněží.

Rok kněží začal 19. června 2009 a skončí 19. června 2010.

Během tohoto roku lze získat odpustky- proto přikládám dekret:

 

Urbis et Orbis Decretum

O dar posvátných odpustků se obohatí zvláštní pobožnosti,
které se budou konat během Roku kněží,
vyhlášeného ke cti sv. Jana Maria Vianneye.

 

Den, v němž si připomeneme 150 let od zbožného odchodu do nebe sv. Jana Maria Vianneye, faráře z Arsu je významný. Sv. Jan Maria Vianney byl zde na zemi obdivuhodným příkladem pravého pastýře ve službě Kristova stádce.

Jeho příklad je vhodný k tomu, aby povzbuzoval věřící, a zejména kněze, k napodobování jeho ctností, proto Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že se při této příležitosti bude slavit od 19. června 2009 do 19. června 2010 v celé církvi zvláštní Rok kněží, během něhož se budou kněží stále více upevňovat ve věrnosti Kristu zbožnými meditacemi, posvátnými úkony a dalšími vhodnými skutky.

Toto posvátné období bude zahájeno o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v den posvěcení kněží, kdy bude papež slavit nešpory před posvátnými relikviemi sv. Jana Maria Vianneye, které do Říma přiveze biskup z Belley-Arsu. Svatý otec zakončí Rok kněží na náměstí sv. Petra v přítomnosti kněží z celého světa, kteří obnoví věrnost Kristu a pouto bratrství.

Kněží budou modlitbami a dobrými skutky usilovat o získání milosti od Nejvyššího a Věčného Kněze Krista k tomu, aby vyzařovali víru, naději a lásku i další ctnosti a ukazovali způsobem života i navenek, že se plně věnují duchovnímu dobru lidu; to církvi vždy velmi leželo na srdci.

K lepšímu dosažení vytouženého cíle velmi poslouží dar posvátných odpustků, který Apoštolská Penitenciárie tímto Dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, laskavě uděluje během Roku kněží:

A.Kněžím, kteří opravdově litují svých hříchů a kteří se v kterýkoliv den budou zbožně modlit alespoň ranní chvály nebo nešpory před Nejsvětější svátostí vystavenou k veřejné úctě nebo ve svatostánku a po příkladu sv. Jana Maria Vianneye se budou ochotně a velkoryse věnovat slavení svátostí, zejména svátosti smíření, budou v Bohu milostivě uděleny plnomocné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry formou přímluvné modlitby, pokud v souladu s platnými předpisy přistoupí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání a pokud se pomodlí na úmysl Svatého otce. Kněžím budou mimoto uděleny částečné odpustky, které budou moci získat i pro zemřelé spolubratry, kdykoli se zbožně pomodlí řádně schválené modlitby pro vedení svatého života a pro svaté plnění úřadů, které jim byly svěřeny.

B.Všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze církve modlitby Ježíši Kristu, Nejvyššímu a Věčnému Knězi, a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, budou uděleny plnomocné odpustky, pokud se vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na úmysl Svatého otce: v den zahájení a zakončení Roku kněží, v den 150. výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci nebo v jiný den stanovený místními ordináři ve prospěch věřících.

Bylo by velmi vhodné, aby v katedrálních a farních kostelích kněží, pověření pastorací, vedli tyto pobožnosti, slavili mši svatou a zpovídali věřící.

Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů.

Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.

 

Tento Dekret platí po celou dobu trvání Roku kněží. Jakékoliv opačné ustanovení není překážkou.

Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. dubna, o svátku sv. Marka, evangelisty, léta od Vtělení Páně 2009.

 

kard. James Francis Stafford, vrchní penitenciář

+ Gianfranco Girotti, O.F.M.Conv., titulární biskup z Mety, regent

 

 

Dále je možno získat plnomocné odpustky na první čtvrtek v měsíci (rozhodnutí našeho otce biskupa) při zachování těchto podmínek:

- zbožné slavení mše svaté

- modlitba za kněze k Ježíši věčnému veleknězi

- dobrý skutek za kněze

 

Modlitba za kněze

Ježíši, který jako dobrý pastýř

dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,

sešli ze svatostánku

bohaté paprsky své milosti

na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti,

které potřebují k svému

i našemu posvěcení.

Posiluj je,

aby věrně bděli nad svým stádem,

nad nímž je Duch svatý ustanovil.

Žehnej jim,

když v modlitbě pozvedejí

k tobě svá srdce,

žehnej jim,

když nám zvěstují tvé svaté slovo,

žehnej jim,

když v kněžském úřadě pracují

pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého srdce pastýři,

kteří žijí jen pro svůj svatý úřad,

abychom, až příjdeš soudit

pastýře i stáda,

byli jejich korunou a radostí

a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny

života věčného.

Amen.

 

SVATÝ jANE MARIA VIANNEYI, ORODUJ ZA NÁS!

Zobrazeno 2909×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková